ગુજરાતી
Back
બાઇબલપ્રોજેક્ટમાં (BibleProject) આપનું સ્વાગત છે

આ ભાષામાં નવા વિડીયો અને અપડેટ્સ પ્રાપ્ત કરવા માટે અમારા સમાચારપત્ર સાથે જોડાઓ.

ટોચના વિડીયો
ઈસુનો જન્મ - લૂકની સુવાર્તા અધ્યાય ૧-૨ Luke 1-2
લૂકની સુવાર્તા અધ્યાય ૩-૯ Luke 3-9
લૂકની સુવાર્તા અધ્યાય ૯-૧૯ Luke 9-19
લૂક અધ્યાય ૨૪ Luke 24
પ્રેરિતોનાં કૃત્યો અધ્યાય ૮-૧૨ Acts 8-12
અમારો ધ્યેય લોકોને ઇસુ તરફ દોરનારી એક જ એકીકૃત વાત તરીકે બાઈબલનો અનુભવ કરવામાં મદદરૂપ થવાનો છે.
બધા વિડીયો

બધા લોકોને અમારા વિડિયો વધુ સરળતાથી ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે અમે ઘણી બધી ભાષાઓમાં અમારી સામગ્રીનું સ્થાનિકીકરણ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ. અમારી અવલોકન શ્રેણી અને પોસ્ટરો બાઇબલના દરેક પુસ્તકનો ઉચ્ચ કક્ષાનો સારાંશ જણાવે છે.

પોસ્ટર અને વિડીયો ડાઉનલોડ કરો
ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટ - O.T.
નવો કરાર - N.T.
લૂક-પ્રેરિતોનાં કૃત્યોની લઘુ શ્રેણી
ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટ - O.T.
વિહંગાવલોકન: જૂનો કરાર / તનાક TaNaK
વિહંગાવલોકન: ઊત્પત્તિ ૧-૧૧ Genesis 1-11
વિહંગાવલોકન: ઊત્પત્તિ ૧૨-૫૦ Genesis 12-50
વિહંગાવલોકન: નિર્ગમન ૧-૧૮ Exodus 1-18
વિહંગાવલોકન: નિર્ગમન ૧૯-૪૦ Exodus 19-40
વિહંગાવલોકન: લેવીય Leviticus
વિહંગાવલોકન: ગણના Numbers
વિહંગાવલોકન: પુનર્નિયમ Deuteronomy
વધુ વિડીયો
નવો કરાર - N.T.
વિહંગાવલોકન: નવો કરાર New Testament
વિહંગાવલોકન: માર્ક Mark
વિહંગાવલોકન: યોહાન ૧-૧૨ John 1-12
વિહંગાવલોકન: યોહાન ૧૩-૨૧ John 13-21
વિહંગાવલોકન: લૂક Luke 1-9
વિહંગાવલોકન: લૂક Luke 10-24
વિહંગાવલોકન: પ્રેરિતોનાં કૃત્યો Acts 13-28
વિહંગાવલોકન: રોમનોને પત્ર Romans 1-4
વધુ વિડીયો
લૂક-પ્રેરિતોનાં કૃત્યોની લઘુ શ્રેણી
ઈસુનો જન્મ - લૂકની સુવાર્તા અધ્યાય ૧-૨ Luke 1-2
લૂકની સુવાર્તા અધ્યાય ૩-૯ Luke 3-9
લૂકની સુવાર્તા અધ્યાય ૯-૧૯ Luke 9-19
લૂકની સુવાર્તા અધ્યાય ૧૯-૨૩ Luke 19-23
લૂક અધ્યાય ૨૪ Luke 24
પ્રેરિતોનાં કૃત્યો અધ્યાય ૧-૭ Acts 1-7
પ્રેરિતોનાં કૃત્યો અધ્યાય ૮-૧૨ Acts 8-12
પ્રેરિતોનાં કૃત્યો અધ્યાય ૧૩-૨0 Acts 13-20
વધુ વિડીયો
પોસ્ટર અને વિડીયો ડાઉનલોડ કરો
બધા લોકોને અમારા વિડિયો વધુ સરળતાથી ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે અમે ઘણી બધી ભાષાઓમાં અમારી સામગ્રીનું સ્થાનિકીકરણ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ. અમારી અવલોકન શ્રેણી અને પોસ્ટરો બાઇબલના દરેક પુસ્તકનો ઉચ્ચ કક્ષાનો સારાંશ જણાવે છે.
ડાઉનલોડ્સ વિશે વધુ જાણો
વ્યક્તિઓ, નાના જૂથો અને પરિવારોને બાઇબલ વિશે વધારે શીખવાની પ્રેરણા આપવા માટે અમારી વાંચન યોજનાઓમાં એનિમેટેડ વિડીયો અને વ્યાવહારિક સારાંશનો સમાવેશ કરેલ છે.

બાઇબલપ્રોજેક્ટ માં જોડાઓ

અમે માનીએ છીએ કે ઈસુની વાતમાં વ્યક્તિઓ અને સમગ્ર સમુદાયોમાં પરિવર્તન લાવવાનું સામર્થ્ય છે. વિશ્વભરના ખાસ જૂથો સાથે કામ કરીને, અમે અમારા વધતા જતાં પ્રેક્ષકો માટે બાઇબલનાં પુસ્તકો, વિષયો અને વચનોમાં જણાવેલ મુખ્ય શબ્દો વિશેના વિડિયોનું નિર્માણ કાર્ય ચાલુ રાખવામાં સક્ષમ છીએ.

આપો
Join Men
By using this website, I acknowledge that I am 16 years of age or older, and I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy.
Under 16?
Accept
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?