Back

Privacy Notice

BibleProject

Na-update noong Agosto 2019

Introduksyon

Ginagalang ng BibleProject ang iyong privacy at nangangakong iingatan ang iyong sensitibong impormasyon. Ang privacy notice ("Privacy Notice") ay isang kasunduan sa pagitan mo at ng BibleProject at sa mga kasapi nito, mga corporate parent, at mga subsidiary ("BibleProject" sa kabuuan,"kami"," atin"," o "kami") habang ina-access at ginagamit mo ang aming mga website, kasama na ang thebibleproject.com, mga social media channel, mga application at serbisyo (ang "Website" sa kabuuan), at pinamamahalaan at kabilang sa Mga Tuntunin sa Paggamitng BibleProject.

Personal na Impormasyon

Gaya ng pagkakagamit sa Privacy Notice na ito, ang ibig sabihin ng "Personal na Impormasyon" ay impormasyon na partikular na kinikilala ang isang indibiduwal (hal. pangalan, address, numero ng telepono, e-mail address, username, o numero ng credit card), o impormasyon tungkol sa indibiduwal na iyon na direktang konektado sa isang impormasyong nagpapakilala sa kaniya. Hindi kasama sa Personal na Impormasyon ang (a) pinagsama-samang impormasyon, na ibig sabihin, ang data na kinukulekta namin sa paggamit mo ng Website, o tungkol sa isang grupo o kategorya ng mga serbisyo o user, kung saan tinanggal ang mga indibiduwal na pagkakakilanlan o iba pang Personal na Impormasyon o (b) impormasyong deidentified na hindi madaling makonekta sa indibidwal.

Inilalarawan ng Privacy Notice na ito ang paraan ng aming pagkolekta, paggamit, pag-papanatili, pag-iingat, at paghahayag ng iyong Personal na Impormasyon, kasama na ang iyong pakikipag-ugnayan sa BibleProject gamit ang telepono, o sa pamamagitan ng mail o sa personal sa aming mga mga pisikal na lokasyon.

Mangyaring basahin nang mabuti ang notice na ito para maunawaan ang aming mga patakaran at paraan na may kinalaman sa iyong impormasyon at kung paano namin ito ginagamit.

Pahintulot

Sa pamamagitan ng pag-access sa Website, paggawa ng isang user profile sa Website, pagbisita sa aming studio, o pagpasa ng Personal na Impormasyon sa BibleProject, sumasang-ayon ka sa Privacy Notice na ito at sa pagkolekta at paggamit ng iyong Personal na Impormasyong tinatalakay sa ibaba. Gagawa kami ng mga hakbang para mag-abiso at kumpirmahin sa iyo na sumasang-ayon ka sa iba't ibang mga yugto ng pagkolekta sa iyong Personal na Impormasyon. Kung hindi ka sang-ayon sa aming mga patakaran at paraan, maaaring hindi ka maka-access o makinabang sa ilang bahagi ng Website na ito.

Saklaw

Ipinapaalam namin na ang Privacy Notice na ito ay nag-aapply sa impormasyong kinokolekta namin:

 • kapag binibisita mo ang Website na ito.

 • kapag binibisita mo ang aming studio.

 • kapag nagpasa ka ng iyong impormasyon sa amin.

 • kapag gumawa o gumamit ka ng isang user profile.

 • kapag nakikipag-ugnayan kami sa iyo sa pamamagitan ng email o iba pang mga paraan.

 • sa pamamagitan ng mga kasapi namin na third party na nagbibigay ng aming mga serbisyo.

 • sa pamamagitan ng iba pang mga paraan kapag ginagamit mo ang aming mga serbisyo.

Ang Notice na ito ay hindi nag-aapply sa impormasyong nakolekta tungkol sa iyo sa pamamagitan ng mga paraang hindi ginagamit ng BibleProject tulad ng mga mobile application, content, o mga website.

Legal na Basehan

Kokolektahin lang namin ang iyong Personal na Impormasyon (a) kung nararapat at may pahintulot o (b) kapag mayroon kaming lehitimong interes na kailangan naming gawin. Kapag kinolekta at ginamit namin ang iyong Personal na Impormasyong naaayon sa iyong pahintulot, ipagbibigay-alam din namin sa iyo kung may mga pagbabago at hihingi muli kami ng iyong pahintulot.

Privacy Para sa mga Bata

Kinikilala ng BibleProject na kailangang maglaan ng higit na proteksyon sa privacy na may kaugnay sa Personal na Impormasyon ng mga bata. Hindi namin kinokolekta ang anumang Personal na Impormasyon mula sa mga batang wala pang edad 16 nang walang pahintulot ng kaniyang magulang o guardian. Kung gusto ng isang batang wala pang edad 16 na mag-register sa Website, hihingan ng BibleProject ang magulang o guardian ng bata ng pahintulot para sa registration gamit ang aming email confirmation bago namin i-activate ang registration ng bata. Kung walang matanggap na pahintulot ang BibleProject mula sa magulang o guardian sa loob ng 24 oras matapos gumawa ng registration request ang bata, aalisin namin ang anumang Personal na Impormasyon na ibinigay ng bata sa amin sa kanilang registration request. Kung ikaw ay wala pang edad 16 at hindi pa nakumpleto ng iyong magulang o guardian ang Website registration at proseso sa pagpapahintulot, ipababatid sa iyo ng BibleProject na huwag gamitin ang Website na ito, bumili o mag-donate gamit ang Website, gamitin ang mga interactive o public comment features ng Website, o magbigay ng anumang Personal na Impormasyon sa BibleProject.

Ang BibleProject ay isang 501(c)(3) nonprofit na korporasyon at hindi kabilang sa Children's Online Privacy Protection Act. Gayunman, pinapahalagahan ng BibleProject ang privacy ng mga bata na maaaring makakuha ng impormasyon sa aming mga content. Ang lahat ng mga probisyon sa Privacy Notice na ito ay nag-aapply sa lahat ng mga user sa website, kasama na ang mga bata. Ang mga batang bumibisita ay dapat na laging sumangguni kasama ng kanilang magulang o guardian bago magbahagi ng impormasyon sa anumang website o mobile application, at hinihimok namin ang mga pamilya na pag-usapan ang kanilang mga household guideline na may kaugnayan sa pagbabahagi ng Personal na Impormasyon online.

Kung naniniwala ka na ang BibleProject ay maaaring may impormasyon mula sa o tungkol sa isang batang wala pang 16 taong gulang nang walang pahintulot ng magulang o tagapag-alaga, o kung nais mong tingnan o magrequest ng pagtanggal sa anumang Personal na Impormasyon na mayroon ang BibleProject mula sa iyong anak, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa webmaster@jointhebibleproject.como tumawag ng toll free sa (855) 700-9109.

Kung Paano Namin Kinokolekta at Ginagamit ang Iyong Personal na Impormasyon

Kapag bumibisita ka sa aming Website o studio, kinokolekta namin ang ilang Personal na Impormasyon mula sa iyo. Kinokolekta namin ang impormasyong ito:

 • Nang direkta mula sa iyo kapag ibinigay mo ito sa amin.

 • Nang awtomatiko kapag ginagamit mo ang Website.

 • Mula sa mga third party, kasama na ang mga third-party website.

Mangyaring tandaan na ang ilang mga pag-aalok, serbisyo, at bahagi ng aming Website ay maaari mo lamang ma-access kapag nagregister ka sa amin. Maaari mong limitahan ang mga ibinibigay mong impormasyon sa amin sa minimum na kinakilangan mo lang para magamit ang aming mga serbisyo, at puwede ka ringmakipag-ugnayan sa BibleProject anumang oras para baguhin ang impormasyong taglay namin tungkol sa iyo. Mangyaring tandaan na kapag tumanggi kang ibigay sa amin ang iyong Personal na Impormasyon, o kaya ay bawiin ang iyong pahintulot, malamang na hindi kami makakapag-ugnayan sa iyo o maibigay sa iyo ang aming mga serbisyo.

Impormasyong Ibinibigay Mo sa Amin.

Kinokolekta namin ang Personal na Impormasyon nang tuwiran mula sa iyo o sa pamamagitan ng iyong pahintulot kapag bumisita ka sa aming studio o kapag ginamit mo ang aming Website. Maaaring kasama sa Personal na Impormasyong ibibigay mo sa amin ang:

 • Contact Information- Kinokolekta namin ang iyong pangalan, numero ng telepono, e-mail address at address kapag pinunan at pinasa mo ang mga electronic form sa aming Website. Ginagamit namin ang impormasyong ito para i-register kang makagamit sa aming Website, mapadalhan ka ng mga newsletter, at makapagbigay kami ng impormasyon, mga produkto at serbisyo. Maaari din naming hingin ang iyong impormasyon kapag may ibinalita kang problema sa aming Website.

 • User Generated Content- Maaaring maglaman ang aming Website ng mga feature na nagpapahintulot sa iyong maglagay ng mga komento, larawan, o iba pang bagay, na kasama sa aming Mga Tuntunin sa Paggamit. Sarili mong desisyon kung nais mong gamitin ang mga feature na ito at anumang impormasyon o content na iyong ibibigay ay magmumula sa iyo nang kusa. Maaari kaming magtago ng iyong mga rekord at kopya ng mga sulat (kasama ang mga email address), kapag nagpost ka ng User Generated Content o nakipag-ugnayan sa amin.

 • Impormasyon sa Pagbabayad- Tumatanggap kami ng mga bayad at donasyon sa pamamagitan ng aming Website. Gumagamit kami ng isang third-party payment processor,Stripe, para asikasuhin ang mga transaksyon sa pagbabayad. Kapag magbabayad ka ng online, i-reredirect ka ng Website sa Stripe payment portal ng BibleProject. Naglalaan ang Stripe ng mga serbisyo na PCI compliant online payment processing. Hindi kinokolekta, pinoproseso, o tinatago ng BibleProject ang impormasyon sa pagbabayad, pero maaari kaming magpanatili ng mga rekord ng transaksyon na ginawa mo sa pamamagitan ng aming Website at mga paggawa mo ng mga order. Kapag may problema kami sa pagproseso ng isang order, gagamitin namin ang iyong contact information para makipag-ugnayan sa iyo.

 • In-Person Information- Kapag bumisita ka sa studio ng BibleProject, hihilingan ka naming kumpletuhin ang isang visitor intake form at maaari ka naming kuhanan ng larawan gamit ang mga onsite camera kapag papasok o palabas ng gusali o lugar ng studio. Kinokolekta namin ang mga impormasyong ito para masiguro ang kaligtasan ng aming mga staff at bisita. Gayundin, maaari ka rin naming hilingan na kumpletuhin ang iba pang karagdagang mga form depende sa layon ng iyong pagbisita. Ipapaalam namin sa iyo ang layunin ng mga form na ito kapag kokolektahin na namin.

Impormasyong Kinokolekta Namin Sa Pamamagitan ng Automatic Data Collection Technologies.

Habang nagna-navigate ka at nakikipag-ugnayan sa aming Website, maaari kaming gumamit ng automatic data collection technologies kagaya ng mga website analytics para kolektahin ang ilang mga impormasyon tungkol sa iyong mga kagamitan, pagkilos habang nagba-browse, at mga kaugalian. Kinokolekta namin ang impormasyong ito para makamit ang aming lehitimong interes na mapanatili at mapahusay ang Website at masukat ang aming mga pagsisikap sa outreach at marketing. Kasama sa impormasyong kinokolekta namin sa pamamagitan ng automatic data collection technologies ang:

 • Log Files- Kinokolekta namin ang mga anonymous at teknikal na impormasyon mula sa iyong computer, kasama na ang traffic data, location data, mga pag-log, at iba pang data sa komunikasyon at ang mga kagamitan na iyong ina-access at ginagamit sa Website. Kinokolekta rin namin ang mga impormasyon tungkol sa iyong computer, device, at koneksyon sa internet, kabilang na ang iyong IP address, operating system, uri ng device, at uri ng browser. Hindi namin ipinapaalam ang impormasyong ito para hindi ka nito makilala at gamitin ito upang subaybayan ang pag-uugali ng user. Ginagamit din namin ang impormasyong ito upang tantyahin ang laki ng audience at mga kaugalian sa paggamit, makapagtago ng impormasyon tungkol sa iyong kagustuhan, baguhin ang karanasan ng user, pabilisin ang paghahanap at upang makilala ka kapag bumalik kang muli sa aming Website. Ang mga analytics na ito ay tumutulong sa amin na mapahusay ang aming Website at maihatid ang mas maayos at mas personal na serbisyo

 • Mga Email- Ang aming mga email ay may kasamang embedded tracking code para subaybayan kung kailan tatanggapin o bubuksan ng tagatanggap ang email at kung kailan siya bumibisita sa aming Website sa pamamagitan ng link sa email.

 • Mga Cookie- Kagaya ng karamihang mga komersyal na website, gumagamit din kami ng mga cookie para subaybayan ang paggamit sa aming Website. Mangyaring basahin ang amingCookie Noticepara sa karagdagang impormasyon kung paano namin ginagamit ang cookie.

Ang impormasyong awtomatikong kinokolekta namin ay maaaring isama ang Personal na Impormasyon, o maaari naming panatalihin ang impormasyon o iugnay ito sa mga Personal na Impormasyong kinolekta namin sa ibang mga paraan o natanggap mula sa mga third party. Ang impormasyong ito ay maaaring pagsama-samahin sa iba pang impormasyong tungkol sa mga bumibisita sa aming lugar at traffic. Kung hindi mo nais na kolektahin at gamitin ng BibleProject ang anonymous at teknikal na impormasyong sinasaad sa talatang ito, mangyaring huwag nang gamitin ang Website, o makipag-ugnayan sa amin gaya ng mababasa sa "Pagkontrol sa Iyong Personal na Impormasyon" sa ibaba.

Impormasyong Kinokolekta Namin Mula sa Ibang Mga Website

Sinusubaybayan ng BibleProject ang dami ng mga user na bumibisita sa aming Website mula sa mga social networking site (hal. Facebook, Youtube o Twitter) para makamit ang aming kagustuhan na masukat ang pagiging epektibo ng aming mga social media ad at post. Kapag na-access mo ang aming Website mula sa isang social networking site, o kapag pumayag kang iugnay ang iyong account sa amin sa isang social networking site, maaari rin naming makuha ang Personal na Impormasyon tungkol sa iyo mula sa social networking site na iyon. Mangyaring tandaan na ang mga natatanggap naming Personal na Impormasyon sa iyo mula sa mga social media site ay hindi kontrolado o nababantayan ng BP. Anumang katanungan tungkol sa kung paano kinokolekta at pinoproseso ng social media site ang iyong Personal na Impormasyon ay dapat na direktang itawag-pansin sa social media site provider. Maaari naming panatilihin ang impormasyong ito kasama na ang impormasyong nakuha namin nang direkta mula sa iyo.

Iba Pang Mga Paraan Kung Paano Namin Maaaring Gamitin ang Iyong Impormasyon

Maaari rin naming gamitin ang Personal na Impormasyong galing sa iyo o tungkol sa iyo:

 • Para paunlarin at paghusayin ang aming mga produkto at serbisyo.

 • Para ibahagi ang aming Website at mga nilalaman sa iyo.

 • Para ilaan sa iyo ang mga impormasyon, mga produkto, o serbisyo na hinihiling mo sa amin.

 • Para maisakatuparan ang anupamang layunin kung bakit mo ito kailangang ibigay.

 • Para maisagawa namin ang mga obligasyon at ipatupad ang aming karapatan na mula sa anumang kontrata na ipinasok sa pagitan nating dalawa, kabilang na ang billing at koleksyon.

 • Para ipaalam sa iyo ang mga pagbabago sa aming Website o anumang produkto o serbisyo na aming binibigay.

 • Para bigyan ka ng pahintulot na makilahok sa mga interactive feature sa aming Website.

 • Para maingatan ang iyong privacy at ipatupad ang Privacy Notice na ito.

 • Para maingatan ang aming mga karapatan at pag-aari.

 • Kapag naniniwala kaming karapat-dapat kilalanin, makipag-ugnayan o bigyan ng legal na aksyon laban sa mga tao o iba pang nilalang na maaaring makapagpahamak sa iyo, sa BibleProject, o sa iba pa, o bilang pagsunod sa batas, tuntunin, legal na proseso o kautusan ng korte.

 • Sa anupamang paraang mailalarawan ka namin gamit ang ibinigay mong impormasyon.

 • Sa anupamang layunin ng may pahintulotmo.

Maaaring gumamit ang BibleProject ng isang cookie o third party web beacon para kolektahin at suriin ang iyong Personal na Impormasyon o iyong mga aktibidad sa Website (hal. click stream information, uri ng browser, oras at petsa, paksang pinindot o ini-scroll) para makatulong na makilala ang mga advertisement o alok na maaaring makapagbigay ng interes sa iyo. Kung hindi mo nais na gamitin ng BibleProject ang iyong impormasyon upang makapagbigay sa iyo ng content o advertising base sa iyong pag-uugali online, maaaring hindi ka makilahok sa online behavioral advertising sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubilin sa Hindi Pakikilahok sa Mga Komunikasyon.

Maaari naming pagsamahin ang impormasyong nakolekta namin mula sa iyo sa pamamagitan ng aming Mga Serbisyo sa iba pang impormasyon tungkol sa iyo na natanggap namin mula sa mga third-party source. Sa pamamagitan ng halimbawa at hindi ng paglilimita, maaari kaming gumamit ng pagbabago ng address o iba pang list na serbisyo upang masiguro ang katiyakan ng aming mga record para iyong account.

Paghahayag ng Iyong Impormasyon

Hindi ipagbibili ng BibleProject ang iyong Personal na Impormasyon sa anumang mga third party. Maaari naming ihayag ang Personal na Impormasyong nakolekta namin o na iyong ibinigay gaya ng inilalarawan sa Privacy Notice na ito:

 • Sa aming mga subsidiary at kasapi.

 • Sa mga kontratista, tagaproseso ng bayad, tagapagbigay-serbisyo, o iba pang mga third party na aming ginagamit para suportahan ang aming negosyo.

 • Sa isang mamimili o iba pang successor sa panahon ng pagsasama, divestiture, muling pagsasaayos, muling pag-oorganisa, pagkabuwag, o iba pang pagbebenta o paglilipat ng ilan o lahat ng mga pag-aari ng BibleProject, bahagi man ito ng kasalukuyang problema o pagkalugi, liquidation, o iba pang katulad na paglilitis, kung saan kasama sa mga inililipat na pag-aari ang Personal na Impormasyong hawak ng BibleProject tungkol sa mga user ng aming Website.

 • Sa mga kasama namin sa advertising at analytics, katulad ng Google Analytics. Ang privacy notice ng mga third party na kompanyang ito ay nag-aapply sa koleksyon, paggamit at paghahayag ng iyong impormasyon. Maaaring pagsamahin ng mga third party na ito ang iyong impormasyon sa impormasyon ng iba pang mga mamimili para sa layuning magsagawa ng ganitong mga pag-aaral at/o analytics. Para sa higit pang impormasyon, mangyaring bumisita sa Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

 • Upang matupad ang layunin kung bakit mo ito ibinibigay. Halimbawa, kapag nagbigay ka ng email address upang gamitin ang "i-email ang isang kaibigan" na feature sa aming Website, ililipat namin ang mga nilalaman ng email na iyon at iyong email address sa mga tatanggap.

 • Para sa anupamang layuning ihahayag namin kapag nagbigay ka ng impormasyon.

 • Nang may pahintulot mo.

Maaari din naming ihayag ang iyong Personal na Impormasyon:

 • Para sumunod sa anumang kautusan ng korte, batas, o legal na proseso, kasama na ang pagtugon sa anumang kahilingan ng gobyerno o regulatoryo.

 • Para pagtibayin at i-apply ang aming Mga Tuntunin sa Paggamit at iba pang mga kasunduan, kasama na ang mga layunin sa billing at koleksyon.

 • Kapag naniniwala kaming kailangan at karapat-dapat ang paghahayag para maingatan ang mga karapatan, pag-aari, o kaligtasan ng BibleProject, ng aming mga customer, at iba pa.

Pinagsama-samang Impormasyon

Maaari naming ibahagi ang impormasyong pinagsama-sama o de-identified nang walang restriksyon. Ang impormasyong ibabahagi namin ay hindi magpapakilala sa iyo nang personal. Subalit, posibleng pagsamahin ng mga third party ang impormasyong ito sa iba pang data na taglay nila tungkol sa iyo, o sa natanggap nila mula sa iba pang mga third party, na maaaring magdulot upang makilala ka nila nang personal.

Pagkontrol sa Iyong Personal na Impormasyon

Kung ikaw ay naninirahan sa European Union, mayroon kang ilang karagdagang mga karapatan na may kaugnayan sa iyong Personal na Impormasyon. Maaaring gamitin mo ang mga karapatang ito, magpahayag ng ikinakabahala, o kumuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa paggamit ng iyong Personal na Impormasyon sa pamamagitan ng pagtawag sa amin nang libre sa (855) 700-9109 o sa pamamagitan ng email na webmaster@jointhebibleproject.com.


Mayroon kang karapatang...

Kung ano ang ibig sabihin nito para sa iyo

Kung ano ang iyong magagawa

Alalim kung paano idadaan sa proseso ang iyong Personal na Impormasyon.

Ipagbibigay-alam namin sa iyo sa pamamagitan ng Privacy Notice na ito kung paano namin gagamitin ang iyong Personal na Impormasyon, kung para sa anong mga layunin at kung sino ang maaaring maka-acccess nito.

Mangyaring basahin nang mabuti ang Privacy Notice na ito at makipag-ugnayan sa amin kung mayroon kang anumang mga katanungan.

I-access ang iyong Personal na Impormasyon.

Kapag iyong hiniling, bibigyan ka namin ng access sa Personal na Impormasyong taglay namin tungkol sa iyo, ibig sabihin, ang mga kategorya ng impormasyong taglay namin tungkol sa iyo, kung paano namin ito kinokolekta, kung paano namin ito ginagamit, at kung sino ang may access nito.

Maaari kang humiling na bigyan ka namin ng isang kopya ng Personal na Impormasyon tungkol sa iyo na idinaan namin sa proseso. Sa ibang mga pagkakataon, kami ay maaaring legal na magpahintulot at mangailangang tanggihan ang isang bahagi o ang kabuuan ng isang kahilingan sa pag-access.

Pag-iwas na maproseso ang iyong Personal na Impormasyon sa ilang mga pagkakataon.

Magtatakda kami ng limitasyon sa pagproseso ng iyong Personal na Impormasyon sa ilang mga pagkakataon, at hanggang sa ipinapahintulot ng batas.

Maaari mong hilingan ang paghihigpit sa pagproseso sa iyong Personal na Impormasyon kung (i) hindi tumpak ang Personal na Impormasyon, (ii) hindi naaayon sa batas ang pagpoproseso, (iii) hindi na namin kailangan ang Personal na Impormasyon, o (iv) gusto mong gamitin ang iyong karapatang tumanggi (tingnan sa ibaba).

Ituwid ang Personal na Impormasyong taglay namin tungkol sa iyo.

Kailangan naming gumawa ng mga hakbang upang masiguro ang katiyakan ng Personal na Impormasyong pinoproseso namin.

Kung nalaman mong ang Personal na Impormasyong taglay namin tungkol sa iyo ay hindi tama o kapag may pagbabago sa iyong Personal na Impormasyon (hal. pagbabago sa pangalan o address), mangyaring ipagbigay-alam sa amin at babaguhin namin ang aming mga rekord.

Portability ng data.

Sa ilang mga pagkakataon, kinakailangan naming ilipat ang iyong Personal na Impormasyon sa ibang organisasyon sa iyong kahilingan.

Mayroon kang karapatang humiling na ilipat namin ang Personal na Impormasyong taglay namin tungkol sa iyo sa ibang organisasyon sa pamamagitan ng isang maayos, at karaniwang ginagamit na format na nababasa ng machine.

Pagbura sa iyong Personal na Impormasyon (aka "karapatang kalimutan").

Kailangan naming alisin ang Personal na Impormasyong taglay namin tungkol sa iyo sa iyong kahilingan sa ilang mga pagkakataon at kung kinakailangan naming gawin ito ayon sa batas. Hindi lubusan ang karapatang ito. Maaaring mayroong mga pagkakataong hindi namin kinakailangang sundin ang iyong kahilingan.

Mayroon kang karapatang humiling sa amin na burahin ang iyong Personal na Impormasyon. Kapag ginawa mo ang kahilingang ito, kailangan naming isaalang-alang ang ilang legal, contractual, at mga interes na pang-negosyo laban sa iyong karapatan upang hilingin ang pagkakabura na may kaugnayan sa isang Personal na Impormasyon.

Tanggihan ang ilang pagpoproseso sa iyong Personal na Impormasyon.

Kung tatanggi ka sa pagproseso sa iyong Personal na Impormasyon, kailangan naming isaalang-alang ang ilang legal, contractual at mga interes at obligasyon na pang-negosyo at timbangin ang mga ito laban sa iyong karapatang tumanggi sa pagpoproseso.

Maaari kang tumanggi sa pagproseso sa iyong Personal na Impormasyon sa ilang mga pagkakataon. Maaari mo ring tanggihan ang aming paggamit sa iyong Personal na Impormasyon para sa mga layuning direct marketing.

Hindi isasailalim sa mga desisyong ginawa lamang sa pamamagitan ng awtomatikong pagpoproseso (hal. isang desisyong ginawa ng isang computer o algorithm tungkol sa iyo nang walang pakikialam ng isang tao).

Sa ilang mga pagkakataon, maaari ka naming pagkalooban ng karapatang tanggihan ang mga desisyong ginagawa namin sa pamamagitan ng awtomatikong pagpoproseso. Kinakailangan din naming magtago ng mga rekord ng aming mga kaugalian sa automated data processing at magbigay ng impormasyon kung paano ginagawa ang mga desisyong ito.

Maaari kang tumanggi sa isang desisyong ginawa ng awtomatikong pagpoproseso kung ginawa ito nang lubos ng isang computer o algorithm nang walang pakikialam ng isang tao.

Gagawin namin ang iyong kahilingan sa anumang mga karapatang ito sa loob ng 30 araw ng pagtanggap namin ng kumpletong kahilingan. Mayroon ka ring karapatang iwasto ang anumang mali na nasa impormasyon. Mangyaring tandaan na ayon sa batas, kinakailangan ng BibleProject na kumpirmahin ang iyong pagkakakilanlan bago namin gawin ang iyong kahilingan, na maaaring mangahulugan na kukuha kami ng karagdagan pang Personal na Impormasyon mula sa iyo.

Sa pamamagitan ng pag-liham sa BibleProject 501 SE 14th Avenue Portland, OR 97214

Mga Karapatan sa Privacy ng California

Dahil hindi ino-organisa o pinapatakbo ang BibleProject para sa kita o pinansiyal na pakinabang ng mga shareholder at iba pang may-ari nito, hindi kami kabilang sa pagsunod sa California Consumer Prvacy Act (the "CPPA"; Ca. Mga seksyon ng Civil Code 1798.100 - 1798.199). Gayunman, maaaring kailangan naming sumunod sa CCPA sa ilang mga kontrata namin sa mga service provider at iba pang mga third party. Ang mga user ng aming Website na nakatira sa California ay maaaring magkaroon ng ilang mga karapatang may kaugnayan sa kanilang Personal na Impormasyon, katulad ng karapatan sa (a) pagtanggap ng impormasyong naglalarawan sa mga kategorya ng Personal na Impormasyon tungkol sa iyo na aming nakolekta, at kahit ang impormasyong iyon man ay ibinenta sa isang third party; (b) tumanggap ng listahan ng mga kategorya ng mga third party na aming ibinahagi ang iyong Personal na Impormasyon; (c) ipabatid sa amin na huwag ibenta ang iyong Personal na Impormasyon sa mga third party kapag ibinenta namin iyon; at (d) tumanggap ng pantay na serbisyo kahit hindi mo ginagamit ang iyong karapatan sa privacy.

Karagdagan pa, ipinapahintulot ng mga seksyon ng California Civil Code 1798.83-1798.84 na ang mga mamamayan ng California ay makahingi sa amin ng isang notice na nagpapakilala sa mga kategorya ng Personal na Impormasyon na aming ibinabahagi sa mga kasapi at/o mga third party para sa mga layuning marketing, at magbibigay ng contact information para sa nasabing mga kasapi at/o third party.

Kung ikaw ay isang mamamayan ng California at nais mong humiling ng isang isang kopya ng Privacy Notice na ito o gamitin ang iyong mga karapatan sa ilalim ng batas ng California, mangyaring tawagan kami nang libre sa (855) 700-9109 o magpadala sa amin ng email sa webmaster@jointhebibleproject.com nang may paksang "Kahilingan Para sa California Privacy Information."

Hindi Pakikilahok sa Mga Komunikasyon

Nais naming makipag-ugnayan sa iyo kung nais mo ring makipag-ugnayan sa amin. Maaari mong baguhin o limitahan ang mga komunikasyong ipinapadala ng BibleProject sa iyo sa pamamagitan ng pagpindot ng "unsubscribe" na link sa ilalim ng alinman sa aming mga email. Maaari ka ring direktang makipag-ugnayan sa amin nang libre sa (855) 700-9109 o sa pamamagitan ng email sa webmaster@jointhebibleproject.com. Mangyaring tiyaking ilagay ang iyong buong pangalan, email address, mailing address, at partikular kung anong impormasyon ang ayaw mong matanggap sa susunod. Kung nais mo, maaari mong gamitin ang isa sa mga mensaheng ito:

 • Hindi ko nais na makatanggap ng mga email advertisement, katulad ng mga update sa mga produkto at serbisyo, mga special promotion, o mga paparating na kaganapan.

Hindi ko nais makatanggap ng mga direktang mail advertisement, katulad ng mga periodic catalog at mailing na may kaugnayan sa mga produkto at serbisyo, mga special promotion, o mga paparating na kaganapan.

Mga Do Not Track Signal

Ang Do Not Track ay isang privacy preference na maaaring gamitin ng mga user sa kanilang web browser. Kung bubuksan ng isang user ang Do Not Track signal, magpapadala ang browser ng mensahe sa mga website na huwag subaybayan ang user. Para sa impormasyon tungkol sa Do Not Track, bisitahin ang www.allaboutdnt.org. Sa panahong ito, hindi tumutugon ang thebibleproject.com sa mga browser setting o signal ng Do Not Track. Karagdagan pa, maaari kaming gumamit ng ibang teknolohiya na karaniwan sa internet upang subaybayan ang mga bumibisita sa aming mga website. Ang mga kagamitang iyon ay maaari naming gamitin o ng iba pang mga third party para kolektahin ang impormasyon tungkol sa iyo at sa iyong aktibidad sa internet, kahit na binuksan mo ang Do Not Track signal.

Mga Batas sa Privacy ng U.S.

Ang Website na ito ay pagmamay-ari at pinapatakbo ng Estados Unidos. Kung gagamitin mo ang Website na ito sa labas ng Estados Unidos, anumang impormasyon na nakolekta namin tungkol sa iyo ay ipapadala sa mga server sa loob ng Estados Unidos. Maaaring hindi kasing-higpit ng mga batas sa privacy sa Estados Unidos ang nasa iyong nasasakupan. Sa pamamagitan ng pagkolekta namin ng Personal na Impormasyon tungkol sa iyo, pumapayag kang ilipat at iproseso ang iyong Personal na Impormasyong inilalarawan sa Privacy Notice na ito.

Seguridad sa Data

Nagpatupad kami ng mga pamamaraang makatuwiran sa komersyal kapwa online at offline upang ingatan ang iyong Personal na Impormasyon mula sa hindi sinasadyang pagkawala at mula sa mga hindi awtorisadong pag-access, paggamit, pagbabago, at pagpapahayag. Nagpapanatili kami ng mga pamamaraang seguridad sa pisikal, elektronic, at procedural upang ingatan ang iyong pribadong Personal na Impormasyon. Kasama sa mga pag-iingat na ito ang paglilimita sa aming in-house storage ng iyong Personal na Impormasyon tungo sa Contact Information, at pag-iingat sa data na may kasamang industry standard encryption. Ang mga impormasyon sa pagbabayad at pinansiyal ay pinamamahalaan ng isang Payment Card Industry Data Security Standard compliant hosting provider. Ipinapadala namin ang ibang Personal na Impormasyon sa isang service provider na nakaaabot sa international security standards sa pamamagitan ng secure token na itatago at pananatilihin ng service provider na iyon. Binabago at sinusubok namin ang aming teknolohiya upang mas mapahusay ang pag-iingat sa impormasyon tungkol sa iyo at masiguro ang integridad ng impormasyong iyon.

Nakadepende rin sa iyo ang pag-iingat at seguridad sa iyong impormasyon. Kapag binigyan ka namin (o kung saan ang iyong pinili) ang isang password para sa pag-access sa ilang mga bahagi ng aming Website, responsibilidad mong ingatan ang pagiging kumpidensiyal ng password na iyon. Hinihimok ka naming huwag sabihin sa iba ang password. Mangyaring tandaan na i-log off ang iyong account at isara ang browser windows kapag tapos ka nang bumisita sa website. Ito ay upang masiguro na hindi maa-access ng iba ang iyong account, lalo na kapag may iba ring gumagamit ng computer o gumagamit ka ng isang computer sa pampublikong lugar. Dapat isaisip ng mga user ng internet kung paano nila maiingatan at ihahayag ang kanilang Personal na Impormasyon. Ang User Generated Content at iba pang impormasyong ibinabahagi mo sa publiko ay maaaring makita ng ibang user sa Website.

Sa kasamaang-palad, ang paglilipat ng impormasyon sa pamamagitan ng internet ay hindi gaanong ligtas. Kahit na ginagawa namin ang aming buong makakaya sa pag-iingat sa iyong Personal na Impormasyon, hindi namin maipapangako ang kaligtasan ng iyong Personal na Impormasyong ipinapadala sa aming Website o hindi maaaring madaig ng mga di-awtorisadong third party ang aming pamamaraang panseguridad o paggamit ng pribadong Personal na Impormasyon sa maling mga layunin. Nasa iyong kamay ang pagpapadala ng Personal na Impormasyon. Hindi kami responsable sa anumang pandaraya sa privacy settings o mga pamamaraang panseguridad na nasa Website. Mangyaring tingnan ang website ng Federal Trade Commission para sa impormasyon tungkol sa kung paano poprotektahan ang iyong sarili laban sa identity theft.

Mga Third Party Website & Advertising

Nag-aapply lamang ang Privacy Notice na ito sa impormasyong kinokolekta ng BibleProject. Maaari kaming magbigay ng mga link sa mga third party website sa aming Website bilang bahagi ng aming serbisyo sa aming mga user, ngunit wala kaming kontrol, at hindi kami responsable sa koleksyon ng privacy at data, paggamit, at mga kaugalian sa paghahayag ng mga third party website. Kapag pinindot mo ang mga link para dalhin kayo sa ibang mga external website, nasa ilalim ka na ng kanilang mga privacy notice at hindi sa amin. Hinihimok ka naming suriin at unawain ang mga privacy notice ng mga website na iyon bago magbigay ng anumang impormasyon sa kanila.

Mga Tuntunin sa Paggamit

Sakop ng Mga Tuntunin sa Paggamit ng Website na ito ang lahat ng bagay na nasa ilalim ng Privacy Notice na ito. Hinihimok ka naming maging pamilyar sa aming Mga Tuntunin sa Paggamit.

Mga Pagbabago sa Aming Privacy Policy

Maaari naming baguhin ang Privacy Notice na ito sa paminsan-minsan upang masiguro ang katiyakan nito. Kung gumawa kami ng mga pagbabago, ang binagong notice ay ilalagay sa pahinang ito. Ang patuloy mong paggamit ng aming Website at iba pang mga serbisyo pagkatapos na mailagay ang mga pagbabago sa Privacy Notice na ito ay nangangahulugang tinatanggap mo ang mga pagbabagong ito. Sa ilang mga pagkakataon, maaari naming subukang makipag-ugnayan sa iyo gamit ang contact information na iyong ibinigay, upang mabigyan ka ng mga pagpipilian tungkol sa paggamit namin ng iyong impormasyon na iba noong kinolekta namin iyon. Mangyaring suriin muli ito nang madalas, lalo na kapag bago ka magbigay sa amin ng Personal na Impormasyon, upang matukoy ang kasalukuyang sakop ng notice.

Di-awtorisadong Paggamit

Kung may nalaman kang anumang hindi awtorisadong pagpasa ng impormasyon sa BibleProject, kasama na ang impormasyon ng mga bata, mangyaring ipagbigay-alam ito sa amin sa pamamagitan ng pakikipag-ugnauyan sa amin sa contact information na nakalista sa ibaba para matanggal namin ang mga iyon.

Contact Information

Upang magamit ang alinman sa iyong mga karapatan sa iyong Personal na Impormasyon, maaari kang magtanong tungkol sa aming pagkolekta at paggamit ng iyong Personal na Impormasyon o magkomento tungkol sa Privacy Notice na ito at sa aming mga kaugalian sa privacy, makipag-ugnayan sa amin sa:

Telepono: (855) 700-9109

E-mail: webmaster@bibleproject.com

 

By using this website, I acknowledge that I am 16 years of age or older, and I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy.
Under 16?
Accept
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?